Polityka prywatności


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych ), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma "Plus Biuro Ubezpieczeń"
adres: ul. Zaciszna 4a, 71-433 Szczecin,
kontakt mailowy pod adresem: biuro@plusbiuro.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych;
Katarzyna Krawczyk KEQ
email; abiszczecin@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO* w celu:
 przygotowania i przedstawienia oferty oraz dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
 zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia,
 oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów
przed zawarciem umowy,
 zgłoszenia szkody w celu i zakresie niezbędnym do likwidacji tej szkody,
 marketingu bezpośredniego i usług własnych administratora, które obejmuje profilowanie mające
na celu dostosowanie przesyłach treści marketingowych, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (np. SMS, MMS, email) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon),
 ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą
umową ubezpieczenia,
 reasekuracji ryzyk,
 wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów rachunkowych,
 podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń lub
odszkodowań,

4. Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane automatycznie tzw. profilowanie,
czyli poprzez automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego dotyczącego zawarcia umowy ubezpieczenia
tj. bez udziału człowieka na podstawie Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do dokonania oceny
ryzyka ubezpieczeniowego w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia.
5. W związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości składki ubezpieczeniowej
ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz
wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcia decyzji przez pracownika.
6. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu przygotowania oferty lub zawarcia i wykonania umowy
ubezpieczenia oraz oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe
przedstawienie oferty ani zawarcie umowy ubezpieczenia.
7. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu:
 przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia,
 wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów prawa,
 w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, do czasu jej wycofania,
 w zakresie marketingu bezpośredniego, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w
tym celu.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane/udostępniane:
 podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa,
 towarzystwom ubezpieczeniowym, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na takie przekazanie,
 podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie odrębnych umów
i wyłącznie na polecenie administratora,
 podmiotom w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w celu realizacji umowy
ubezpieczenia komunikacyjnego lub turystycznego,
10. Ma Pani/Pan prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest wyrażona zgoda, w szczególności zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.
W celu z korzystania z przysługujących Pani/ Panu praw należy skontaktować się z administratorem lub
inspektorem ochrony danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).