Czym są pliki „cookies”?


Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Polityka prawatności:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych ), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma "Plus Biuro Ubezpieczeń"
adres: ul. Zaciszna 4a, 71-433 Szczecin,
kontakt mailowy pod adresem: biuro@plusbiuro.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO* w celu:
 przygotowania i przedstawienia oferty oraz dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
 zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia,
 oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów
przed zawarciem umowy,
 zgłoszenia szkody w celu i zakresie niezbędnym do likwidacji tej szkody,
 marketingu bezpośredniego i usług własnych administratora, które obejmuje profilowanie mające
na celu dostosowanie przesyłach treści marketingowych, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (np. SMS, MMS, email) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon),
 ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą
umową ubezpieczenia,
 reasekuracji ryzyk,
 wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów rachunkowych,
 podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń lub
odszkodowań,

3. Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane automatycznie tzw. profilowanie,
czyli poprzez automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego dotyczącego zawarcia umowy ubezpieczenia
tj. bez udziału człowieka na podstawie Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do dokonania oceny
ryzyka ubezpieczeniowego w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia.
4. W związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości składki ubezpieczeniowej
ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz
wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcia decyzji przez pracownika.
5. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu przygotowania oferty lub zawarcia i wykonania umowy
ubezpieczenia oraz oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe
przedstawienie oferty ani zawarcie umowy ubezpieczenia.
6. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu:
 przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia,
 wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów prawa,
 w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, do czasu jej wycofania,
 w zakresie marketingu bezpośredniego, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w
tym celu.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane/udostępniane:
 podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa,
 towarzystwom ubezpieczeniowym, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na takie przekazanie,
 podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie odrębnych umów
i wyłącznie na polecenie administratora,
 podmiotom w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w celu realizacji umowy
ubezpieczenia komunikacyjnego lub turystycznego,
9. Ma Pani/Pan prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest wyrażona zgoda, w szczególności zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.
W celu z korzystania z przysługujących Pani/ Panu praw należy skontaktować się z administratorem lub
inspektorem ochrony danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).